Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đại học Huế

Học phần An ninh mạng (Intro to Network Security) dành cho chương trình cao học ngành Khoa học dữ liệu