Chuyên mục dành cho các học phần của Trường Đại học Luật, Đại học Huế


Khóa học bổ trợ cho sinh viên học phần Tư pháp quốc tế:

1. Tài liệu tham khảo

2. Các bài đọc thêm

3. Bài tập và đánh giá

4. Trao đổi, thảo luận ngoài giờ lên lớp

Học phần luật Dân sự 2: Đề cương - Bài tập - Danh mục tài liệu tham khảo - Tài liệu tham khảo

 

Người học có thể tìm thấy ở đây Đề cương học phần Luật Dân sự 2, cũng như Bài tập tình huống để người học tự nghiên cứu và chuẩn bị trước khi lên lớp, Danh mục tài liệu tham khảo chính của học phần này, cũng như các Tài liệu tham khảo liên quan đến pháp luật về hợp đồng nói chung, về một số hợp đồng cụ thể, về giao dịch bảo đảm, về trách nhiệm dân sự nói chung và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói riêng ...được giới thiệu ở dạng file hoặc đường dẫn đến các bài trên các web. Đặc biệt, các tài liệu tham khảo là các tài liệu liên quan đến thực tiễn áp dụng pháp luật về nghĩa vụ, hợp đồng, giao dịch bảo đảm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cập nhật các vấn đề pháp lý quan trọng và chủ yếu liên quan đến những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015. Học phần này dành cho sinh viên năm 2 Ngành luật Kinh tế (2019-2020), chủ yếu đối với Nhóm 3 LKT-K42 .