Chuyên mục dành cho các học phần của Trường Đại học Luật, Đại học Huế


Học phần Pháp luật Bình đẳng giới được bố trí thời lượng 2 tín chỉ. Học phần giúp người học nắm bắt được những khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật bình đẳng giới, nội dung các quy định pháp luật về bình đẳng giới, phân tích được các khái niệm và nội dung quy định của pháp luật từ đó đánh giá được vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực pháp luật điều chỉnh. 

 Khóa học Pháp luật Bình đẳng giới cung cấp cho người học :

- Đề cương môn học và học liệu bắt buộc

- Tài liệu tham khảo

- Bài giảng dưới dạng file PDF, file powerpoint kèm thep các chỉ dẫn để người học tự đọc, tự nghiên cứu bài học, học liệu bắt buộc và học liệu tham khảo

- Bài tập và đánh giá

- Trao đổi thảo luận ngoài giờ lên lớp


Luật Hôn nhân và gia đình là học phần chuyên ngành bắt buộc đối với sinh viên ngành luật và ngành luật kinh tế, thời lượng 2 tín chỉ đối, nhằm cung cấp cho người học các vấn đề cơ sở lí luận và những chế định cơ bản liên quan đến ngành luật HN&GĐ. 

Khóa học Luật Hôn nhân và gia đình cung cấp cho người học :

- Đề cương môn học và học liệu bắt buộc

- Tài liệu tham khảo

- Bài giảng dưới dạng file PDF, file powerpoint kèm thep các chỉ dẫn để người học tự đọc, tự nghiên cứu bài học, học liệu bắt buộc và học liệu tham khảo

- Hướng dẫn một số kỹ năng để giải quyết tình huống pháp lý thực tế có liên quan đến nội dung môn học

- Bài tập và đánh giá

- Trao đổi thảo luận ngoài giờ lên lớpMôn học Tư pháp quốc tế cung cấp cho sinh viên (1) những kiến thức cơ bản về xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ dân sự mở rộng có yếu tố nước ngoài; (2) những kiến thức lý luận và thực tiễn về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại tòa án VN; đồng thời, sinh viên sẽ được học những (3) kiến thức cơ bản về vấn đề công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Khóa học online bổ trợ cho sinh viên:

1. Học liệu và Tài liệu tham khảo

2. Các bài đọc thêm

3. Bài tập và đánh giá

4. Trao đổi, thảo luận ngoài giờ lên lớp