Chuyên mục dành cho các học phần của Trường Đại học Luật, Đại học Huế


Khóa học dành cho sinh viên lớp luật Kinh tế K41G nhằm ôn lại kiến thức bài học, kiểm tra, đánh giá qua các bài tập nhỏ và hỗ trợ tài liệu tham khảo môn học.