Chuyên mục dành cho các học phần của Khoa Du lịch - Đại học Huế


Sự phát triển của Công nghệ thông tin và truyền thông cùng với sự bùng nổ Internet đã làm cho thế giới ngày càng phẳng, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trên toàn cầu cần thiết kế lại các quy trình kinh doanh và điều chỉnh mô hình kinh doanh dựa trên Hệ thống thông tin nhằm đạt được các lợi thế cạnh tranh.

Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hệ thống thông tin (HTTT) trong du lịch bao gồm khái niệm HTTT; các loại HTTT trong kinh doanh du lịch dịch vụ; sử dụng HTTT để đạt được các lợi thế cạnh tranh; HTTT hỗ trợ ra quyết định; thương mại điện tử trong du lịch; lập dự án phát triển và quản lý HTTT trong doanh nghiệp du lịch cụ thể. Học phần đi sâu nghiên cứu những xu hướng áp dụng HTTT để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng trong du lịch. Sinh viên sẽ được tiếp cận với một số HTTT trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh du lịch để có thể hiểu hơn về hiệu quả hoạt động và vai trò của việc áp dụng công nghệ trong quản lý thông tin và dịch vụ khách hàng.

Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, máy tính. Cũng như giúp sinh viên làm quen với bộ xử lý dữ liệu văn phòng Microsoft Word và Microsoft Excel.

Học phần Quản trị khách sạn sẽ đề cập đến các vấn đề trọng tâm của ngành kinh doanh khách sạn dưới góc độ quản lý.

-       Đặc điểm của ngành kinh doanh khách sạn

-       Những hoạt động chủ yếu trong kinh doanh khách sạn

-       Các xu hướng phát triển trong kinh doanh khách sạn

-       Các công cụ quản lý và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong kinh doanh khách sạn

•Học phần bao gồm 2 tín chỉ (30 tiết)
•Bài giảng được chia thành 5 chương, 8 buổi (24 tiết)
•Hình thức đáng giá: 50% đánh giá trực tuyến; 50% thi bài giấy
- Về đánh giá trực tuyến: bao gồm 40% làm bài tập nhóm trực tuyến và 10% điểm chuyên cần.
- Về đánh giá thi: 50% điểm thi bài tập giấy cuối khóa học.Khóa học "Thương mại điện tử trong du lịch" dành cho các học viên ngành "Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành" trình độ thạc sĩ.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

-  Kiến thức: Học phần đề này nhằm trang bị cho người học kiến thức tổng hợp về ngành kinh doanh nhà hàng, các nội dung và phương pháp thực hiện các hoạt động quản trị các hoạt động kinh doanh nhà hàng.

- Kỹ năng

+ Có khả năng vận dụng các kiến thức trong công tác quản lý kinh doanh nhà hàng

+ Có khả năng phân tích, phát hiện vấn đề trong kinh doanh nhà hàng

+ Bước đầu có khả năng đề xuất các phương án quản trị nhằm giải quyết các vấn đề của kinh doanh nhà hàng

+ Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy độc lập , sáng tạo

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Hình thành cho sinh viên các trách nhiệm đối với doanh nghiệp, đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng.


Môn học này cung cấp những khái niệm tổng quan về mạng máy tính và internet bao gồm mô hình tham chiếu OSI, TCP/IP và các chuẩn mạng, những khái niệm, nguyên lý cơ bản về tín hiệu, truyền tín hiệu. Sinh viên được tìm hiểu sâu về mô hình OSI như các giao thức trong các tầng đặc biệt là tầng mạng và tầng vận chuyển... Ngoài ra sinh viên cũng được làm quen với các dịch vụ cơ bản và bảo mật mạng.


Học phần đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Du lịch.

Học phần cao học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành