Chuyên mục dành cho các học phần của Khoa Du lịch - Đại học Huế


MỤC TIÊU HỌC PHẦN

-  Kiến thức: Học phần đề này nhằm trang bị cho người học kiến thức tổng hợp về ngành kinh doanh nhà hàng, các nội dung và phương pháp thực hiện các hoạt động quản trị các hoạt động kinh doanh nhà hàng.

- Kỹ năng

+ Có khả năng vận dụng các kiến thức trong công tác quản lý kinh doanh nhà hàng

+ Có khả năng phân tích, phát hiện vấn đề trong kinh doanh nhà hàng

+ Bước đầu có khả năng đề xuất các phương án quản trị nhằm giải quyết các vấn đề của kinh doanh nhà hàng

+ Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy độc lập , sáng tạo

- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp


Môn học này cung cấp những khái niệm tổng quan về mạng máy tính và internet bao gồm mô hình tham chiếu OSI, TCP/IP và các chuẩn mạng, những khái niệm, nguyên lý cơ bản về tín hiệu, truyền tín hiệu. Sinh viên được tìm hiểu sâu về mô hình OSI như các giao thức trong các tầng đặc biệt là tầng mạng và tầng vận chuyển... Ngoài ra sinh viên cũng được làm quen với các dịch vụ cơ bản và bảo mật mạng.


Học phần đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Du lịch.

Học phần cao học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành