Chuyên mục dành cho các học phần của Khoa Du lịch - Đại học Huế


Môn học này cung cấp những khái niệm tổng quan về mạng máy tính và internet bao gồm mô hình tham chiếu OSI, TCP/IP và các chuẩn mạng, những khái niệm, nguyên lý cơ bản về tín hiệu, truyền tín hiệu. Sinh viên được tìm hiểu sâu về mô hình OSI như các giao thức trong các tầng đặc biệt là tầng mạng và tầng vận chuyển... Ngoài ra sinh viên cũng được làm quen với các dịch vụ cơ bản và bảo mật mạng.


  • Toàn cầu hóa kinh doanh, thị trường cạnh tranh và đổi mới liên tục là những yếu tố buộc thế giới kinh doanh phải thay đổi chiến lược để quản lý kinh doanh. Ngày nay, nhu cầu phát triển và quản lý một hệ thống thông tin (HTTT) đang được thế giới kinh doanh cảm nhận. Điều này là do HTTT là một dạng tài nguyên quan trọng nhất để quản lý trong việc ra quyết định. Hệ thống thông tin quản lý (MIS) là HTTT được sử dụng trong tổ chức để đạt được các mục tiêu mong muốn.
  • MIS thu thập và xử lý thông tin và sau đó cung cấp thông tin cho người quản lý của một tổ chức; Người quản lý sau đó sử dụng thông tin được xử lý này để ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát. Một HTTT bao gồm tất cả các tài nguyên, như phần cứng, phần mềm, con người và hệ thống truyền thông, thu thập thông tin, đánh giá và phổ biến nó. Để trở thành người quản lý, doanh nhân hoặc chuyên gia kinh doanh trong kỹ nguyên công nghệ, điều quan trọng cần phải có hiểu biết cơ bản về HTTT, cách thức nó vận hành, xu hướng nó phát triển cũng như hiểu bất kỳ chức năng nào khác của nó trong kinh doanh và quản lý.

  • Học phần “Quản lý HTTT trong du lịch” do đó sẽ cung cấp các kiến thức từ các khái niệm về hệ thống, các thành phần của nó cho đến các ứng dụng ở các cấp độ tổ chức khác nhau và các loại hình kinh doanh khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.