•Học phần bao gồm 2 tín chỉ (30 tiết)
•Bài giảng được chia thành 5 chương, 8 buổi (24 tiết)
•Hình thức đáng giá: 50% đánh giá trực tuyến; 50% thi bài giấy
- Về đánh giá trực tuyến: bao gồm 40% làm bài tập nhóm trực tuyến và 10% điểm chuyên cần.
- Về đánh giá thi: 50% điểm thi bài tập giấy cuối khóa học.