Học phần Quản trị khách sạn sẽ đề cập đến các vấn đề trọng tâm của ngành kinh doanh khách sạn dưới góc độ quản lý.

-       Đặc điểm của ngành kinh doanh khách sạn

-       Những hoạt động chủ yếu trong kinh doanh khách sạn

-       Các xu hướng phát triển trong kinh doanh khách sạn

-       Các công cụ quản lý và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong kinh doanh khách sạn