Sự phát triển của Công nghệ thông tin và truyền thông cùng với sự bùng nổ Internet đã làm cho thế giới ngày càng phẳng, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trên toàn cầu cần thiết kế lại các quy trình kinh doanh và điều chỉnh mô hình kinh doanh dựa trên Hệ thống thông tin nhằm đạt được các lợi thế cạnh tranh.

Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hệ thống thông tin (HTTT) trong du lịch bao gồm khái niệm HTTT; các loại HTTT trong kinh doanh du lịch dịch vụ; sử dụng HTTT để đạt được các lợi thế cạnh tranh; HTTT hỗ trợ ra quyết định; thương mại điện tử trong du lịch; lập dự án phát triển và quản lý HTTT trong doanh nghiệp du lịch cụ thể. Học phần đi sâu nghiên cứu những xu hướng áp dụng HTTT để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng trong du lịch. Sinh viên sẽ được tiếp cận với một số HTTT trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh du lịch để có thể hiểu hơn về hiệu quả hoạt động và vai trò của việc áp dụng công nghệ trong quản lý thông tin và dịch vụ khách hàng.