Môn học này cung cấp những khái niệm tổng quan về mạng máy tính và internet bao gồm mô hình tham chiếu OSI, TCP/IP và các chuẩn mạng, những khái niệm, nguyên lý cơ bản về tín hiệu, truyền tín hiệu. Sinh viên được tìm hiểu sâu về mô hình OSI như các giao thức trong các tầng đặc biệt là tầng mạng và tầng vận chuyển... Ngoài ra sinh viên cũng được làm quen với các dịch vụ cơ bản và bảo mật mạng.