Khóa học này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học; cách thức xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu; giúp sinh viên có thể xác định vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, khung lý thuyết nghiên cứu. Đồng thời, học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến phương pháp thu thập và xử lý số liệu: định lượng và định tính trong nghiên cứu du lịch; và cách thức viết và trình bày báo cáo tổng kết một đề tài nghiên cứu khoa học.