MỤC TIÊU HỌC PHẦN

-  Kiến thức: Học phần đề này nhằm trang bị cho người học kiến thức tổng hợp về ngành kinh doanh nhà hàng, các nội dung và phương pháp thực hiện các hoạt động quản trị các hoạt động kinh doanh nhà hàng.

- Kỹ năng

+ Có khả năng vận dụng các kiến thức trong công tác quản lý kinh doanh nhà hàng

+ Có khả năng phân tích, phát hiện vấn đề trong kinh doanh nhà hàng

+ Bước đầu có khả năng đề xuất các phương án quản trị nhằm giải quyết các vấn đề của kinh doanh nhà hàng

+ Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy độc lập , sáng tạo

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Hình thành cho sinh viên các trách nhiệm đối với doanh nghiệp, đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng.